Reklama

spotkanie

Zapraszam na spotkanie połączone ze szkoleniem pedagogów, psychologów oraz terapeutów pedagogicznych w szkole:

?NOWE ZADANIA PSYCHOLOGA, PEDAGOGA I TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE"

które odbędzie się dnia 15 maja 2014r. w godz. 11.00-13.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

Istotną zmianę w zakresie obowiązków szkolnego psychologa i pedagoga wprowadziło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dokument ten zniósł dotychczas obowiązujący wykaz zadań specjalisty w szkole i w to miejsce wprowadził nowy katalog obowiązków. Zmiana ta została podtrzymana w kolejnej wersji Rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013r., gdzie dodano do systemu organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej terapeutów pedagogicznych określając ich zadania.

Aktualne zadania szkolnego specjalisty ( psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy Zawodowego i terapeuty pedagogicznego ) zdefiniowane są w kilku paragrafach Rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013r. na różnych poziomach szczegółowości.

Szkolenie w ramach projektu ?TERENOWY TRENER", organizowanego przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, poświęcone będzie prowadzeniu badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów .

W trakcie szkolenia omówiony zostanie model postępowania diagnostycznego oraz zaprezentowane zostaną dostępne narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów .

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Serdecznie zapraszam
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku
Jolanta Kamińska